جناب آقای داوود چاووشی با حضور در دفتر انجمن تکوان-دو آی تی اف ایران حکم خود را به عنوان رئیس کمیته فنی از جناب آقای ایرج نصیری راد معاونت فنی انجمن تکوان-دو آی تی اف ایران دریافت کردند.